ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ, ಗಾಂಧೀ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. https://gandhi.sanchaya.net

Gandhi’s literature published by Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi, Gandhi Bhavana Bengaluru has been digitized under #ServantsOfKnowledge initiative. We thank Dr. Wooday P. Krishna , President, Shri N. R. Vishukumar, Vice president, & Hon. Secretary Indira Krishnappa, Gandhi bhavan for making this happen along with the supporting staff for their support and encouragement. #digitization#servantsofknowledge#kannada#75thindependenceday